Cały dochód ze sprzedaży w naszym sklepie przeznaczany jest na cele statutowe w tym na pomoc materialną i rzeczową dla potrzebujących Seniorów.

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

STATUT
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW
„AS”

Tekst jednolity, podjęty i zaakceptowany Uchwalą 2/2015 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów „AS” z dnia 12.10.2015 roku.
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Konstytucji RP, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), innych przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Mława. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.
 

§ 3
1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i może prowadzić działalność gospodarczą w myśl odpowiednich przepisów.
2. Stowarzyszenie może powoływać swoje oddziały, sekcje lub kluby tematyczne, doraźne lub stałe, poza miejscem siedziby Stowarzyszenia w celu zwiększenia efektywności realizowanych zadań.
 

§ 4
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych w tym również logotypu i odznaki będącej znakiem graficznym i rozpoznawczym Stowarzyszenia.
 

§ 5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
 

§ 6
1. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” może posługiwać się skróconą nazwą: SNRWAS „AS”.
 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
 
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zwiększenie aktywności seniorów w swoich lokalnych środowiskach;
2. Poszerzenie wiedzy seniorów o organizacjach pozarządowych i instytucjach rządowych i samorządowych polskich i zagranicznych;
3. Dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów;
4. Kształtowanie postaw sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działalności na rzecz osób starszych;
5. Polepszenie sytuacji osób starszych w społeczności lokalnej;
6. Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej;
7. Wspieranie samorządności i samoorganizacji dzieci i młodzieży oraz seniorów;
8. Wspieranie i promowanie idei wolontariatu;
9. Rozbudzanie świadomości i rozszerzanie wiedzy o historii i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości regionu i kraju;
10. Poszerzanie wiedzy ogólnej członków Stowarzyszenia;
11. Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży w budowaniu wspólnej przestrzeni do realizacji pasji talentów;
12. Promowanie działalności zrzeszania osób starszych w kluby seniora i organizacje;
13. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin w szczególności dzieci, młodzieży, osób uzależnionych, seniorów;
14. Budowanie lokalnego systemu oparcia i opieki nad osobami starszymi;
15. Zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób uzależnionych od alkoholu;
16. Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia seniorów;
17. Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia seniorów;
18. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
19. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
20. Aktywizowanie seniorów poprzez kształtowanie przynależności do danego miejsca czy grupy;
21. Upowszechniane wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie życia wśród seniorów;
22. Propagowanie aktywnego stylu życiu wśród seniorów w oparciu o kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulturowych;
23. Organizowanie oraz przekazywanie pomocy materialnej seniorom w trudnej sytuacji finansowej;
24. Aktywizacja seniorów poprzez szeroko rozumianą działalność artystyczną i hobbystyczną;
25. Działanie na rzecz integracji i promocji członków Stowarzyszenia;
26. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz administracyjnych,
organów samorządowych i innych instytucji i organizacji oraz współpraca z nimi.
 

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

§ 8.1 Nieodpłatna działalność pożytku publicznego
1. Działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój seniorów (PKD 85.60.Z);
2. Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój seniorów, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć (PKD 85.59.B);
3. Kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia (PKD 85.51.Z);
4. Działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy (PKD 91.33.Z);
5. Organizacja i promocja wolontariatu seniorów (PKD 91.33.Z);
6. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery (PKD 91.33.Z);
7. Rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej takich jak rękodzieło artystyczne (PKD 90.03.Z);
8. Działalność wydawnicza, poligraficzna i wystawiennicza oraz gromadzenie księgozbiorów (PKD 58);
9. Organizowanie konkursów, jarmarków i aukcji (PKD 82.30.Z);
10. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (PKD 92.62.Z);
11. Działalność gastronomiczna (PKD 56.10.B);
12. Organizacja wyjazdów wakacyjnych (PKD 93.29.Z);
13. Organizacja, targów, wystaw, kongresów (PKD 82.30.Z);
14. Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych artystycznych. Działalność scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych, dekoracji scenicznych, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd. Działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi (PKD 90.02.Z);
15. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet (PKD 58.14.Z);
16. Wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line: katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych (PKD 58.19.Z);
17. Organizowanie turnusów wypoczynkowych i rekreacyjnych dla seniorów i ich rodzin (PKD 55.20.Z);
18. Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek edukacyjno krajoznawczych dla seniorów (PKD 79.12.Z);
19. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną poprzez organizację pomocy dla potrzebujących seniorów (PKD 88.99.Z);
20. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych (PKD 85.60.Z);
21. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (PKD 82.1);
22. Organizowanie, prowadzenie i powoływanie jednostek szkoleniowych, naukowych, kulturalnych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
23. Pomoc formalno – prawna w przeprowadzaniu założenia i rejestracji Stowarzyszeń i organizacji aktywizujących i zrzeszających seniorów (PKD 69.10.Z);
24. Organizowanie plebiscytów i konkursów aktywizujących seniorów (PKD 82.30.Z);
25. Prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie grup wsparcia, klubów seniora, klubów wolontariusza(PKD 91.33.Z);
26. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów do grantodawców, a w szczególności do: fundacji, ambasad, agencji krajowych i instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych, funduszy unijnych i innych;
 
§ 8.2 Odpłatna działalność pożytku publicznego
1. Działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój seniorów (PKD 85.60.Z);
2. Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój seniorów, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć (PKD 85.59.B);
3. Kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia (PKD 85.51.Z);
4. Działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy (PKD 91.33.Z);
5. Organizacja i promocja wolontariatu seniorów (PKD 91.33.Z);
6. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery (PKD 91.33.Z);
7. Rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej takich jak rękodzieło artystyczne (PKD 90.03.Z);
8. Działalność wydawnicza, poligraficzna i wystawiennicza oraz gromadzenie księgozbiorów (PKD 58);
9. Organizowanie konkursów, jarmarków i aukcji (PKD 82.30.Z);
10. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych (PKD 92.62.Z);
11. Działalność gastronomiczna (PKD 56.10.B);
12. Organizacja wyjazdów wakacyjnych (PKD 93.29.Z);
13. Organizacja, targów, wystaw, kongresów (PKD 82.30.Z);
14. Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych artystycznych. Działalność scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych, dekoracji scenicznych, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.
Działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi (PKD 90.02.Z);
15. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ukazujących się mniej niż 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet (PKD 58.14.Z);
16. Wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line: katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych (PKD 58.19.Z);
17. Organizowanie turnusów wypoczynkowych i rekreacyjnych dla seniorów i ich rodzin (PKD 55.20.Z);
18. Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek edukacyjno krajoznawczych dla seniorów (PKD 79.12.Z);
19. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną poprzez organizację pomocy dla potrzebujących seniorów (PKD 88.99.Z);
20. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych (PKD 85.60.Z);
21. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi (PKD 82.1);
22. Organizowanie, prowadzenie i powoływanie jednostek szkoleniowych, naukowych, kulturalnych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
23. Pomoc formalno – prawna w przeprowadzaniu założenia i rejestracji Stowarzyszeń i organizacji aktywizujących i zrzeszających seniorów (PKD 69.10.Z);
24. Organizowanie plebiscytów i konkursów aktywizujących seniorów (PKD 82.30.Z);
25. Prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie grup wsparcia, klubów seniora, klubów wolontariusza(PKD 91.33.Z);
 

§ 9
1. Stowarzyszenie, aby realizować swoje cele statutowe, może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 7-10 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na realizację celów statutowych.
 

§ 10
Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.
 

III. CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkami mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
 

§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków wspierających,
3) Członków honorowych.
2. Kandydatom na członków nie przysługuje prawo żądania przyznania im członkostwa w Stowarzyszeniu.
 

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający albo nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający z pełni praw publicznych, zaangażowany w realizację celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała lub świadczy pomoc materialną lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna, jako członek wspierający Stowarzyszenia działa przez swojego przedstawiciela. Członkami wspierającymi mogą być także cudzoziemcy, posiadający albo nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz zagraniczne osoby prawne.
3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, niebędącym członkami zwyczajnymi lub wspierającymi Stowarzyszenia, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów. Członkami honorowymi mogą być także cudzoziemcy, posiadający albo nieposiadający miejsca
zamieszkania na terytorium RP.
 

§ 14
1. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu osoby jako członka zwyczajnego lub członka wspierającego Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez kandydata i dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd może odmówić przyjęcia do Stowarzyszenia bez obowiązku uzasadniania swojej uchwały. Od ;uchwały w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.
4. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 2/3 członków zwyczajnych. Walne Żebranie Członków może również upoważnić Zarząd do przyznawania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższych sprawach
wymaga większości 2/3 głosów oddanych.
 

§ 15
Ustanie członkostwa członka zwyczajnego lub członka wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - z dniem otrzymania przez Zarząd stosownego oświadczenia członka;
2. Śmierci członka będącego osobą fizyczną albo wykreślenia z właściwego rejestru członka będącego osobą prawną lub utraty przez niego osobowości prawnej w inny sposób;
ustanie członkostwa w tych przypadkach jest stwierdzane uchwałą Zarządu;
3. Skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, w przypadku gdy:
a) członek zwyczajny nie uczestniczy aktywnie w działalności Stowarzyszenia, odmawia ;
kandydowania do organów Stowarzyszenia lub odmawia wykonywania funkcji w organach Stowarzyszenia;
b) członek wspierający nie wspiera materialnie lub niematerialnie działalności Stowarzyszenia;
4. Utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych; ustanie członkostwa w tym, przypadku jest stwierdzane uchwałą Zarządu;
5. Wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień § 16 ust. l poniżej.
 

§ 16
1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
1) Naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu lub podejmowania działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia;
2) Postępowania członka w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prawem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. W przypadkach mniejszej wagi Zarząd udziela upomnienia.
 

§ 17
1. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia albo o udzieleniu upomnienia Zarząd podejmuje w formie uchwały. Jeżeli jest to możliwe, przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwi wypowiedzenie się w sprawie zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia.
2. Decyzja Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia powoduje natychmiastowe zawieszenie członka Stowarzyszenia w prawach członkowskich -do czasu jej uprawomocnienia się, zgodnie z ust 3.
3. Od uchwały, o której mowa w ust. l powyżej przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania lub ogłoszenia uchwały Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej podejmowana jest w głosowaniu tajnym. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 

§ 18
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) Udziału w Walnym Zebraniu Członków, z prawem głosowania;
2) Wybierania członków władz Stowarzyszenia, według postanowień niniejszego statutu;
3)Kandydowania do organów Stowarzyszenia;
4) Pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, o ile zostanie zaproszony przez Zarząd.
3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) Uczestniczyć we wszystkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
2) składać wnioski do władz Stowarzyszenia oraz inspirować działania co do wszelkich projektów zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia,
3) korzystać za zgodą Zarządu z urządzeń należących do Stowarzyszenia, w zakresie i na warunkach określonych przez Zarząd.
 

§ 19
1. Każdy Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1) Przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;
2) dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.
2. Ponadto:
1) Członkowie zwyczajni są zobowiązani do popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia, a zwłaszcza do aktywnego wspierania podejmowanych przez
Stowarzyszenie inicjatyw oraz do terminowego opłacania wpisowego, składek i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia.
 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
 

§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 

§ 22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Zapis ten dotyczy zarówno Zarządu Stowarzyszenia jak i Komisji Rewizyjnej.
 

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.
7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
 

§ 25
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2. Walne zebranie Członków zwołuje się listami zwykłymi lub poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną wysyłanymi do wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia, co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli aktualny adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej członka zwyczajnego nie jest znany władzom Stowarzyszenia, wystarcza wysłanie zawiadomienia na ostatnio wiadomy odpowiednio adres, numer faksu lub adres poczty elektronicznej.
3. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Stowarzyszenia wskazać należy ponadto istotną treść proponowanych zmian.
4. Walne Zebrania Członków odbywają się w miejscu siedziby Stowarzyszenia lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 

§ 26
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
 

VI. ZARZĄD

§ 27
1. Zarząd składa się z trzech członków - prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie Członków na wspólną kadencję wynosząca ( 4 lata ), spośród Członków zwyczajnych.
3. Nie później niż w terminie 7 (siedmiu ) dni od daty uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na mocy której dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia, nowy Zarząd ukonstytuowuje się wybierając z własnego grona Prezesa Zarządu oraz pozostałe funkcje członków Zarządu. Wyjątek stanowi pierwsze zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia na którym Członkowie Założyciele, na mocy jawnego głosowania, większością głosów wybierają skład Zarządu razem z określeniem funkcji członka Zarządu.
 

§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
3. Zwołanie Walnego Zebrania.
4. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
7. Prezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
11. Ustalanie składek członkowskich i innych świadczeń dodatkowych na rzecz Stowarzyszenia.
12. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
13. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
14. Zatrudnianie pracowników i wykonywanie wobec nich obowiązków i praw pracodawcy.
15. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz składanie Komisji Rewizyjnej corocznych sprawozdań z działalności Zarządu; sprawozdania te opiniowane są przez Komisję Rewizyjną.
 

§ 29
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Uzupełnienie składu Zarządu dokonuje się w trybie opisanym w § 22 (powyżej) .
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.
 

§ 30
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie w sądzie i poza sądem.
2. Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych jak również w sposobie reprezentacji (oświadczenia i podpisy) Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu:
a. prezes łącznie z wiceprezesem
b. prezes i skarbnik
c. wiceprezes i skarbnik
3. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie z zastrzeżeniem, że pełnomocnik będzie umocowany do działania jedynie
łącznie z innym członkiem Zarządu lub pełnomocnikiem.
 

§ 31
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego coroczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w poprzednim roku obrotowym oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Sprawozdania te Zarząd przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wraz z opinią Komisji
Rewizyjnej.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej udzielać wszelkich informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Skład członków Komisji Rewizyjnej wybiera, za pomocą głosowania, Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek Zarządu.
 

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądania wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Kontrola gospodarki wewnętrznej i realizacji budżetu.
6. Ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
7. Zatwierdzanie przedkładanego przez Zarząd rocznego planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia oraz rozliczanie Zarządu z jego wykonania.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, w wypadkach przewidzianych w Statucie.
 

§ 34
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji. Jeżeli we wskazanym terminie nie ma wszystkich (trzech) członków, należy zwołać zebranie Komisji w innym terminie.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie opisanym w § 22 (powyżej).
 

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa oraz inne przedmioty majątkowe nabywane przez Stowarzyszenie.
2. Majątek Stowarzyszenia służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
3. Dochody Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
1) darowizny, spadki i zapisy,
2) dotacje i subwencje,
3) wpływy z ofiarności publicznej,
4) wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów, wystaw, kursów i innych imprez publicznych,
5) wpłaty składek członkowskich i wpisowego,
6) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7) odsetki bankowe od zgromadzonych środków,
4. W razie powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo oświadczenie o odrzuceniu spadku. Złożenie przez Zarząd oświadczenia w tych sprawach wymaga zgody Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia takiej odmowy.
6. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu rejestracji Stowarzyszenia i kończy się 31 grudnia 2015 r.
7. Biegłego rewidenta przeprowadzającego, w wypadkach przewidzianych przez prawa, badanie sprawozdania finansowego wybiera Komisja Rewizyjna.
8. Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu rewidentowi zbadanie i wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia, chociażby badanie takie nie było wymagane przez prawo.;
9. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 

IX. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 36
1. Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa likwidatora/rów, tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 

§ 37
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 

§ 38
1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji, przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 4/5 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie Walne Zgromadzenie Członków podejmuje wyłącznie na wniosek Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
3. Likwidatorów w liczbie od 3 do 5 powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna. Likwidatorzy mają kompetencje i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia. Dotychczasowy Zarząd traci swoje kompetencje i uprawnienia.
4. W czasie likwidacji Stowarzyszenie działa pod swoją nazwą z dodatkiem „w likwidacji".
5. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjnej.
6. Likwidatorzy zakończą bieżącą działalność Stowarzyszenia, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania Stowarzyszenia, Likwidatorzy ponadto spieniężą majątek Stowarzyszenia.
7. Środki majątkowe Stowarzyszenia pozostałe po likwidacji przekazuje się na rzecz instytucji realizującej cele podobne z celami Stowarzyszenia, która zostanie wskazana w uchwale Walnego Zebrania Członków.
 

§ 39
Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Komisji Rewizyjnej oraz Członkom Walnego Zebrania do zatwierdzenia ostateczne rachunki i sprawozdanie.
 

X. PRZEPISY KOŃCOWE

§40
1. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy; Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, póz. 104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póź. zm. )
2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia rejestrowego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl