Cały dochód ze sprzedaży w naszym sklepie przeznaczany jest na cele statutowe w tym na pomoc materialną i rzeczową dla potrzebujących Seniorów.

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS

STATUT

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

AS”

 

Tekst jednolity, podjęty i zaakceptowany Uchwałą 4/2023 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”
z dnia 24 kwietnia 2023 roku.

 

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów

 2. „AS” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie Konstytucji RP, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), innych przepisów prawa oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 3. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Mława. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

 

§ 3

 1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i może prowadzić działalność gospodarczą w myśl odpowiednich przepisów.

 2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały poza miejscem siedziby Stowarzyszenia w celu zwiększenia efektywności realizowanych zadań.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych w tym również logotypu i odznaki będącej znakiem graficznym i rozpoznawczym Stowarzyszenia.

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

 

§ 6

 1. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” może posługiwać się skróconą nazwą: Stowarzyszenie AS.

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Zwiększenie aktywności seniorów w swoich lokalnych środowiskach;

 2. Kształtowanie postaw zaangażowania obywatelskiego wśród seniorów, w tym włączania się w działalność organizacji pozarządowych i innych instytucji polskich i zagranicznych;

 3. Promowanie zrzeszania się osób starszych w kluby seniora i inne organizacje;

 4. Działania na rzecz poprawy zdrowia, jakości życia oraz zwiększenia dobrostanu osób starszych;

 5. Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia seniorów;

 6. Upowszechniane wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie życia i zdrowia wśród seniorów;

 7. Propagowanie aktywnego stylu życiu wśród seniorów, w szczególności poprzez upowszechnianie tradycji kulturowych, działalność turystyczną, artystyczną, sportową;

 8. Udzielanie wsparcia (w tym rzeczowego i finansowego) osobom indywidualnym (w tym członkom stowarzyszenia, pracownikom i wolontariuszom) i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży, osób uzależnionych i osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin;

 10. Reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób z grup wykluczonych;

 11. Kształtowanie postaw sprzyjających (otwieraniu się społeczeństwa na problemy osób starszych i) angażowaniu się społeczeństwa w działalność na rzecz osób starszych;

 12. Wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej;

 13. Wspieranie samorządności i samoorganizacji dzieci i młodzieży oraz seniorów;

 14. Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży w budowaniu wspólnej przestrzeni do realizacji pasji i talentów;

 15. Wspieranie i promowanie idei wolontariatu, w szczególności wśród seniorów;

 16. Budowanie lokalnego systemu oparcia i opieki nad osobami starszymi;

 17. Rozbudzanie świadomości i rozszerzanie wiedzy o historii i tradycji regionu i kraju;

 18. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;

 19. Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację celów statutowych.

 

§ 9

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w podanym niżej zakresie:

 1. Działania edukacyjne i kulturalne wspomagające wszechstronny rozwój seniorów;

 2. Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające funkcjonowanie i rozwój seniorów;

 3. Kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia;

 4. Działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy ;

 5. Organizacja i promocja wolontariatu seniorów;

 6. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych;

 7. Rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej takich jak rękodzieło artystyczne;

 8. Działalność wydawnicza, poligraficzna i wystawiennicza;

 9. Organizowanie konkursów, jarmarków i aukcji;

 10. Organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych;

 11. Działalność gastronomiczna;

 12. Organizacja wyjazdów wakacyjnych;

 13. Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów w zakresie szczególnych potrzeb seniorów;

 14. Organizacja i prowadzenie działalności rękodzielniczej oraz promocja rękodzieła seniorów;

 15. Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych artystycznych. Działalność scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych, dekoracji scenicznych, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd. Działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi;

 16. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków w formie drukowanej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

 17. Wydawanie katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, pozostałych wyrobów drukowanych, w formie drukowanej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

 18. Organizowanie turnusów wypoczynkowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla seniorów i ich rodzin;

 19. Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla seniorów;

 20. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność prospołeczną i edukacyjną poprzez organizację pomocy dla potrzebujących seniorów;

 21. Przygotowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych;

 22. Administrowanie projektami edukacyjnymi i szkoleniowymi;

 23. Organizowanie, prowadzenie i powoływanie jednostek szkoleniowych, naukowych, kulturalnych i rekreacyjnych;

 24. Pomoc formalno-prawna w przeprowadzaniu założenia i rejestracji Stowarzyszeń i organizacji aktywizujących i zrzeszających seniorów

 25. Organizowanie plebiscytów i konkursów aktywizujących seniorów;

 26. Prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie grup wsparcia, klubów seniora, klubów wolontariusza;

 27. Organizowanie i tworzenie Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej.

    

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD13.92.Z.);

 2. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z);

 3. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);

 4. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD 56.2);

 5. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.);

 6. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.1);

 

§ 10

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

III. CZŁONKOWIE, I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 3. Członkami mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

 

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych,

  2. Członków nadzwyczajnych;

  3. Członków wspierających,

  4. Członków honorowych.

 2. Kandydatom na członków nie przysługuje prawo żądania przyznania im członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym oraz członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający albo nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający z pełni praw publicznych, zaangażowany w realizację celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała lub świadczy pomoc materialną lub niematerialną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna, jako członek wspierający Stowarzyszenia działa przez swojego przedstawiciela. Członkami wspierającymi mogą być także cudzoziemcy, posiadający albo nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz zagraniczne osoby prawne.

 3. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym, niebędącym członkami zwyczajnymi, nadzwyczajnymi lub wspierającymi Stowarzyszenia, w uznaniu ich szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych celów. Członkami honorowymi mogą być także cudzoziemcy, posiadający albo nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

 

§ 14

 1. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 2. O przyjęciu osoby jako członka zwyczajnego decyduje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez kandydata i dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd może odmówić przyjęcia członka zwyczajnego wyłącznie w uzasadnionych przypadkach wskazanych w treści uchwały. Od uchwały w przedmiocie odmowy przyjęcia członka zwyczajnego, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

 3. O przyjęciu członka nadzwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez kandydata.

 4. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej podpisanej przez kandydata i dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Zarząd może odmówić przyjęcia do Stowarzyszenia członka nadzwyczajnego albo wspierającego bez obowiązku uzasadniania swojej uchwały. Od uchwały w tej sprawie nie przysługuje odwołanie.

 2. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 2/3 członków zwyczajnych. Walne Żebranie Członków może również upoważnić Zarząd do przyznawania honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w powyższych sprawach wymaga większości 2/3 głosów oddanych.

 

§ 15

Ustanie członkostwa członka zwyczajnego, nadzwyczajnego albo członka wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia - z dniem otrzymania przez Zarząd stosownego oświadczenia członka;

 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną albo wykreślenia z właściwego rejestru członka będącego osobą prawną lub utraty przez niego osobowości prawnej w inny sposób; ustanie członkostwa w tych przypadkach jest stwierdzane uchwałą Zarządu;

 3. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu, w przypadku gdy:

 1. członek zwyczajny nie uczestniczy aktywnie w działalności Stowarzyszenia, w szczególności nie uczestniczy w Walnym Zebraniu nie usprawiedliwiając swojej nieobecności,

 2. członek zwyczajny odmawia kandydowania do organów Stowarzyszenia lub odmawia wykonywania funkcji w organach Stowarzyszenia;

 1. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych; ustanie członkostwa w tym przypadku jest stwierdzane uchwałą Zarządu;

 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia stosownie do postanowień § 16 ust. l poniżej.

 

§ 16

 1. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w przypadku:

 1. naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień niniejszego Statutu oraz regulacji wewnętrznych lub podejmowania działań niezgodnych z celami Stowarzyszenia;

 2. postępowania członka w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, prawem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

 1. W przypadkach mniejszej wagi Zarząd udziela upomnienia albo może zawiesić członka do czasu zaprzestania naruszeń przepisów.

 2. Zarząd może przywrócić członka na podstawie jego wniosku, po złożeniu przez niego deklaracji członkowskiej na warunkach wskazanych w regulacjach wewnętrznych Stowarzyszenia.

 

§ 17

 1. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia albo o udzieleniu upomnienia Zarząd podejmuje w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwi wypowiedzenie się w sprawie zainteresowanemu członkowi Stowarzyszenia.

 2. Decyzja Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia powoduje natychmiastowe zawieszenie członka Stowarzyszenia w prawach członkowskich - do czasu jej uprawomocnienia się, zgodnie z ust 3.

 3. Od uchwały, o której mowa w ust. l powyżej przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania lub ogłoszenia uchwały Zarządu. Uchwała Komisji Rewizyjnej podejmowana jest w głosowaniu tajnym. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

 

§ 18

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

  1. udziału w Walnym Zebraniu Członków, z prawem głosowania;

  2. wybierania członków władz Stowarzyszenia, według postanowień niniejszego statutu;

  3. kandydowania do organów Stowarzyszenia;

  4. pełnienia funkcji w organach Stowarzyszenia.

 2. Członek nadzwyczajny, wspierający albo honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, o ile zostanie zaproszony przez Zarząd.

 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:

  1. uczestniczyć we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,;

  2. zgłaszać do zarządu propozycje działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia;

  3. korzystać z majątku rzeczowego Stowarzyszenia, w zakresie i na warunkach określonych w Statucie oraz przez Zarząd.

 

§ 19

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

  1. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz;

  2. dbania o dobre imię i interesy Stowarzyszenia;

  3. terminowego opłacania wpisowego, składek i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do czynnego realizowania celów Stowarzyszenia, a zwłaszcza do aktywnego wspierania podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw.

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;

 2. Zarząd;

 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia albo Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

V. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów.

 3. Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

 3. powoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 5. uchwalanie zmian w Statucie;

 6. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz jego członków;

 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

 

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może odbywać się stacjonarnie lub z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

 2. O terminie, formie spotkania, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne zebranie Członków zwołuje się z wykorzystaniem tradycyjnych (w tym listem poleconym) lub elektronicznych środków komunikacji.

 4. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, formę spotkania i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz szczegółowy porządek obrad.

 5. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Stowarzyszenia wskazać należy ponadto istotną treść proponowanych zmian.

 6. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.

 

VI. ZARZĄD

 

§ 25

 1. Zarząd składa się z 2-4 członków.

 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zebranie Członków spośród Członków zwyczajnych.

 1. Nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uchwały Walnego Zebrania Członków, na mocy której dokonano wyboru Zarządu Stowarzyszenia, nowy Zarząd ukonstytuuje się wybierając z własnego grona Prezesa Zarządu. Wyjątek stanowi pierwsze zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia na którym Członkowie Założyciele, na mocy jawnego głosowania, większością głosów wybierają skład Zarządu razem z określeniem funkcji członka Zarządu.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

 2. zwołanie Walnego Zebrania oraz zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

 3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

 4. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

 5. ustalanie składek członkowskich i innych świadczeń dodatkowych na rzecz Stowarzyszenia;

 6. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;

 7. przedstawienia Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdania finansowego;

 8. przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z działalności Zarządu;

 9. udzielanie wszelkich informacji na żądanie Komisji Rewizyjnej w zakresie działalności Stowarzyszenia;

 10. podejmowanie innych czynności niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 27

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa.

 3. Uzupełnienie składu Zarządu dokonuje się w trybie opisanym w § 22 (powyżej) .

 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez zarząd członkowie Stowarzyszenia i inne osoby, których obecność Zarząd uzna za uzasadnioną.

 

§ 28

 1. Do zaciągnięcia zobowiązań majątkowych jak również w sposobie reprezentacji Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu.

 2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie z zastrzeżeniem, że pełnomocnik będzie umocowany do działania jedynie łącznie z innym członkiem Zarządu lub pełnomocnikiem.

 

VII. KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 1-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków drogą głosowania.

 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący:

  1. z własnej inicjatywy;

  2. na wniosek przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej;

  3. na wniosek Zarządu.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia;

 2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli;

 3. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.;

 4. ocena sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i przedstawienie opinii na Walnym Zebraniu Członków;

 5. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

 

§ 31

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji. Jeżeli we wskazanym terminie nie ma wszystkich członków, należy zwołać zebranie Komisji w innym terminie.

 2. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie opisanym w § 22 (powyżej) .

 

VIII. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa oraz inne przedmioty majątkowe i niematerialne nabywane przez Stowarzyszenie.

 2. Majątek Stowarzyszenia służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 3. Źródła finansowania Stowarzyszenia stanowią w szczególności:

  1. darowizny, spadki i zapisy;

  2. dotacje i subwencje;

  3. zbiórki publiczne;

  4. wpływy ze zbiórek, aukcji, konkursów;

  5. wpłaty składek członkowskich i wpisowego i innych świadczeń związanych z przynależnością do Stowarzyszenia;

  6. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

  7. dochody z majątku własnego;

  8. dochody z działalności gospodarczej.

 4. W razie powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo oświadczenie o odrzuceniu spadku. Złożenie przez Zarząd oświadczenia w tych sprawach wymaga zgody Komisji Rewizyjnej.

 5. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia takiej odmowy.

 6. Zabrania się:

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

  2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

IX. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 33

 1. Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 4/5 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa likwidatora/rów, tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

§ 34

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 35

 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega rozwiązaniu i likwidacji, przeprowadzanych zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 4/5 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podejmuje wyłącznie na wniosek Zarządu lub Likwidatorów w liczbie od 3 do 5 powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna. Likwidatorzy mają kompetencje i obowiązki Zarządu Stowarzyszenia.

 3. W czasie likwidacji Stowarzyszenie działa pod swoją nazwą z dodatkiem „w likwidacji".

 4. Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjnej.

 5. Likwidatorzy zakończą bieżącą działalność Stowarzyszenia, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania Stowarzyszenia, Likwidatorzy ponadto spieniężą majątek Stowarzyszenia.

 6. Środki majątkowe Stowarzyszenia pozostałe po likwidacji przekazuje się na rzecz instytucji realizującej cele podobne z celami Stowarzyszenia, która zostanie wskazana w uchwale Walnego Zebrania Członków.

 

§36

Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawią Komisji Rewizyjnej oraz Członkom Walnego Zebrania do zatwierdzenia ostateczne rachunki i sprawozdanie.

 

X. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§37

 1. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy; Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, póz. 104 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z póź. zm. )

 2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia rejestrowego.


Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl